Vyberte si

HACCP

Pod pojmom HACCP rozumieme najmä analýzu rizík a kritické kontrolné body. Je to systém, ktorým sa určujú, hodnotia a kontrolujú riziká významné pre bezpečnosť potravín. Cieľom HACCP je vyrábať, predávať, skladovať zdravotne bezpečné potraviny. Ide o systém opatrení a činností prevádzkovateľa potravín zameraný na zabezpečenie a preukázanie bezpečnosti potravín.HACCP je skratka zložená z nasledovných písmen:

H – Hazard (nebezpečenstvo)
A – Analysis (analýza všetkých možných nebezpečenstiev, založená na popise a vlastnostiach výrobku, výrobnom postupe a prevádzkových podmienkach)
C – Critical (kritický)
C – Control (kontrolné určenie možnosti nebezpečenstva zdravotnej nezávadnosti a určenie kritických bodov)
P – Point (bod)

MUSÍM MAŤ HACCP?

HACCP je povinný od 1.1.2000 podľa nariadenia (ES) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29.apríla 2004 o hygiene potravín a Potravinového kódexu, ktorý podľa druhej časti, VIII. hlavy zavádza pojem HACCP ako „Správnu výrobnú prax“. HACCP sa uplatňuje v celom potravinárskom reťazci od „farmy až na stôl“.

Implementovať HACCP sú povinné:


Chýbajúcim HACCP sa tieto podniky vystavujú predovšetkým riziku nákazy konzumentov a stravníkov ochoreniami z potravín a následne hrozbe pokuty vo výške 1000 € až 500 000€, prípadne strate dobrého mena a v niektorých prípadoch dochádza až k bankrotu podnikateľa.


AKO IMPLEMENTUJEM HACCP VO SVOJOM PODNIKU?


Systém HACCP spočíva predovšetkým v zistení jednotlivých procesov v prevádzke, ich dokumentácií, popise činností pre bezpečné podávanie potravín a ich dodržiavaní. Drvivá väčšina podnikov si systém HACCP necháva implementovať externými špecialistami.


Vo Food Control s.r.o. Vám vypracujeme HACCP kvalitne a zodpovedne.


Naši špecialisti z Food Control s.r.o. s desaťročnými skúsenosťami v implementácií HACCP, kontrole kvality potravín a službách pre potravinárske i nepotravinárske prevádzky sú zárukou kvality, precíznosti a spoľahlivosti. Zverte nám starostlivosť o dokumentáciu a podporné procesy a sústreďte sa plnohodnotne na Váš hlavný predmet podnikania!


V rámci HACCP Vám ponúkame:


Pre viac informácií, vypracovanie cenovej ponuky na implementáciu HACCP alebo poradenstvo nás kontaktujte na tejto stránke.

© 2017 FOOD CONTROL s. r. o. Všetky práva vyhradené. Made by PNP marketing