O NÁS

Ing. Katarína Fašiangová, PhD.

Je absolventkou Chemickotechnologickej fakulty na SVŠT v Bratislave, odbor potravinárstvo.

Po ukončení štúdia pracovala v inšpekčnej kontrole potravín na pôvodnej Slovenskej potravinárskej a poľnohospodárskej inšpekcii, neskôr v štruktúre Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, vo vedení laboratórnej diagnostiky.

Od roku 2003 sa spolupodieľala na príprave národnej potravinovej legislatívy a implementácii európskej legislatívy do nej. Prípravu legislatívy pre označovanie potravín presadzovala za Slovenskú republiku v pracovných skupinách, neskôr v Rade Európy v Bruseli.

Od roku 2009 pôsobila v tímoch pre riadenie kvality a bezpečnosti produktov v maloobchode a v jeho odvetvových združeniach.

Má dlhoročné skúsenosti z oblasti riadenia kontroly kvality a bezpečnosti potravín, aj ako členka komisií pre udeľovanie značky kvality pre potravinárske a poľnohospodárske výrobky.

V roku 2015 založila Občianske združenie Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO), ktorej zakladajúcimi členmi sú najväčšie potravinové obchodné reťazce na Slovenku.

Ing. Miroslava Fašiangová, Ph.D.

Je absolventkou Agronomickej fakulty MZLU v Brne, odbor Technologie potravin a doktorandského štúdia na Fakultě veterinární hygieny a ekologie VFU Brno, odbor Hygiena a technologie potravin.

Už počas štúdia bola zapojená do rady medzinárodných výskumných projektov, kde je autorkou odborných a vedeckých publikácií, zameraných na sledovanie kvalitatívnych a hygienických parametrov potravín v potravinovom reťazci.

V rokoch  2008 až 2017 absolvovala niekoľko vzdelávacích kurzov a školení v oblasti bezpečnosti a kvality potravín.

Je držiteľkou certifikátov HACCP a IFS.

Po školení FSMA (Food Safety Modernization Act) so štandardizovanou osnovou uznávanou americkým federálnym úradom pre kontrolu potravín a liečiv (FDA – Food and Drug Administration) je držiteľkou certifikátu PCQI (Preventive Controls Qualified Individual) a kvalifikovanou osobou preventívnych kontrol v potravinárstve k zásadám systému riadenia bezpečnosti potravín HARPC. Ide o tzv. americký HACCP, založený predovšetkým na preventívnych kontrolách (Hazard Analysis and Risk‐based Preventive Controls).

V rokoch 2014 až 2017 absolvovala zahraničné stáže: vo výskumnom inštitúte INRA (Francúzsko), na Veterinárnej správe a v štátnych skúšobných laboratóriách ako kontrolór akosti a bezpečnosti potravín (Taliansko), v medzinárodne uznávanej firme poskytujúcej konzultačné služby pre management systému bezpečnosti a kvality potravín (Taliansko).

Od roku 2014 pôsobila na VFU Brno ako pracovník európskeho projektu CEITEC (Central European Institute of Technology), neskôr ako odborný asistent a výskumný pracovník projektu NAZV (Národní agentura pro zemědělský výzkum).

Počas štúdia až do súčasnosti, získala doma aj v zahraničí niekoľkoročné skúsenosti  z oblasti  riadenia hygienického rizika v potravinárskych prevádzkarniach, postaveného na dodržiavaní potravinovej legislatívy a uznávaných medzinárodných systémoch a normách.© 2019 FOOD CONTROL s. r. o. Všetky práva vyhradené.