OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA „NARIADENIA GDPR“ A „ZÁKONA Č. 18/2018 Z. Z.“

Je v našom záujme ako prevádzkovateľa osobných údajov (Food Control s.r.o. so sídlom Ružinovská 44, 821 03 Bratislava, IČO: 47510757, info@foodcontrol.sk – podnety v súvislosti s ochranou osobných údajov) chrániť Vaše súkromie. Skôr než prostredníctvom tohto webu poskytnete akékoľvek osobné údaje, prečítajte si prosím nasledujúce informácie: S Vašimi osobnými údajmi sa bude zaobchádzať iba spôsobom odpovedajúcim príslušnými ustanoveniami „NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov“, v texte ďalej len „nariadenie GDPR“- https://dataprotection.gov.ska Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, v texte ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“.
Vaše osobné údaje sú uložené v e-mailových schránkach uložených na serveroch nachádzajúcich sa v Slovenskej republike a prístupných len povereným oprávneným osobám cez samostatné prihlasovacie meno a silné heslo.
Medzi príjemcov osobných údajov patria okrem poverených oprávnených osôb prevádzkovateľa aj príjemcovia vykonávajúci IT servis/podporu/outsourcing a IT development pre prevádzkovateľa Webclinic s. r. o. so sídlom Royová 29/a, 831 01, Bratislava, IČO: 46 510 095) ako aj prevádzku webhostingových služieb (Websupport s.r.o. so sídlom Karadžičova 7608/12, 821 08, Bratislava, IČO: 36 421 928) ako aj meranie návštevnosti webovej stránky (Google LLC so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké) a prepojenie na sociálne siete (Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írsko).
Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie (ak sa zamýšľa, vyžaduje sa identifikácia tretej krajiny/medzinárodnej organizácie a identifikácia tzv. primeraných záruk). Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie Vášho súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.
Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby. Na základe žiadosti máte právo:

Otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov môžete zasielať na e-mailovú adresu info@foodcontrol.sk, ktorá je kontaktným údajom zodpovednej osoby.© 2019 FOOD CONTROL s. r. o. Všetky práva vyhradené.