Vyberte si

ŠKOLENIA

Fyzické osoby zúčastnené na výrobe potravín, manipulácii s nimi a ich umiestnení na trh sú povinné mať v miere zodpovedajúcej ich pracovnému zaradeniu znalosti o výrobe potravín, manipulácii s nimi a ich umiestnení na trh a o predpisoch na zabezpečenie bezpečnosti a kvality.


ŠKOLENIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI PRE EPIDEMIOLOGICKY ZÁVAŽNÉ ČINNOSTI


Epidemiologicky závažná činnosť je činnosť, ktorá je spojená s rizikom vzniku a šírenia prenosných ochorení. A môže ju vykonávať len osoba odborne spôsobilá a zdravotne spôsobilá.


Odborná spôsobilosť pre epidemiologicky závažnú činnosť sa preukazuje:Zdravotná spôsobilosť sa preukazuje platným zdravotným preukazom, ktorý musí byť na prevádzke dňom nástupu zamestnanca do zamestnania.

Brigádnici pracujúci na prevádzke do 3 mesiacov nemusia byť odborne spôsobilí na epidemiologicky závažnú činnosť.

RÚVZ v zmysle § 6 ods. 3 písm. g) zákona č. 355/2007 v platnom znení zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti, vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti a vedie register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti. Platnosť osvedčenia od 31.5.2010 je na dobu neurčitú.


ŠKOLENIE HACCPHACCP školenie je povinné 1x ročne pre každého pracovníka v potravinárstve.

Prispôsobíme školenie Vašej prevádzke a po jeho absolvovaní Vám vystavíme potvrdenie pre kontrolné orgány.

Orgán úradnej kontroly potravín uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi pokutu od 100 eur do 1 000 eur, ak v rozpore so zákonom č. 152/1995 Z. z. v platnom znení alebo osobitnými predpismi nezabezpečuje školenie zamestnancov vo veciach hygieny potravín, uplatňovania zásad analýzy nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov (HACCP) a dodržiavania požiadaviek potravinového práva.

Školenia vykonávame podľa požiadaviek v našich priestoroch alebo v priestoroch Vašich prevádzok.

Obráťte sa na náš skúsený tím, ktorý vyškolil už stovky zamestnancov v rámci celej SR.


Pre viac informácií o školeniach, vypracovanie cenovej ponuky alebo poradenstvo nás kontaktujte na tejto stránke.

© 2017 FOOD CONTROL s. r. o. Všetky práva vyhradené. Made by PNP marketing